News Item

afsalrahim – Regional Maintenance Manager – Bahrain