News Item

JAYAKUMAR KJ – Regional Maintenance Manager – Bahrain